Štatút súťaže - Vitamíny Spektrum

Štatút súťaže o balenie „Walmark SPEKTRUM Energia 90 tabliet“ upravuje podmienky účasti v súťaži (ďalej len „Súťaž“), spôsob a postup vykonávania činností potrebných na jej realizáciu, a vymedzuje tiež podrobnosti o právach a povinnostiach účastníka súťaže (ďalej len „Účastník“).
 

I. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE (ĎALEJ LEN ORGANIZÁTOR)

Organizátorom súťaže o balenie „Walmark SPEKTRUM Energia 90 tabliet“ je spoločnosť Pharmacy, spol. s.r.o., Sabinovská 15, 080 01 Prešov, IČO: 31710018 , DIČ: 2020547100, IČ DPH: SK2020547100 (ďalej len „Usporiadateľ“). Produkty do súťaže venovala spoločnosť STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.

 

II. ČAS KONANIA SÚŤAŽE 

Termín spustenia Súťaže je stanovený na 11.12.2020, ktorý je zároveň aj dátumom publikovania súťažného Facebook príspevku. Súťaž oficiálne končí 16.12.2020. Pričom, deň 11.12. 2020 je prvým dňom, kedy je možné sa  zapojiť do Súťaže a deň 16.12. 2020  je posledným dňom, kedy je možné sa Súťaže zúčastniť.
 

III. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE

Zúčastniť Súťaže sa môže iba osoba (ďalej len „Účastník súťaže“), ktorá:

  • v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila vek 18 rokov
  • disponuje trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
  • splní podmienky účasti v Súťaži uvedené v časti „Pravidlá súťaže“

 

IV. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Podmienky zapojenia sa do súťaže:

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku III.

2. Do žrebovania bude zaradený iba ten Účastník súťaže, ktorý v čase konania Súťaže správne odpovie na otázku v popise Súťaže: Obsahuje 1 tableta Spektrum 100% odporúčanej dennej dávky Vitamínu D3?

  • A. áno
  • B. nie

3. Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru. Z nákupu tovaru nevyplývajú žiadne výhody.

4. Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena (vo forme, v ktorej ho uvádza na svojom Facebook profile) v prípade výhry, a to vo Facebook príspevku venovanom žrebovaniu a vyhláseniu mena výhercu Súťaže.

 

V. ŽREBOVANIE

Usporiadateľ vyžrebuje dňa 17.12.2020 zo všetkých Účastníkov súťaže piatich výhercov, ktorí splnili Pravidlá súťaže.

 

VI. VÝHRA

Každý výherca získa balenie produktu Walmark SPEKTRUM Energia 90 tabliet. Výhru do Súťaže venovala spoločnosť STADA PHARMA Slovakia, s.r.o. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.


VII. OZNÁMENIE VÝHERCU

Mená výhercov zverejní Usporiadateľ súťaže na Facebook stránke Schneider Lekáreň / Pharmacy. Výhercovia budú vyzvaní, aby Usporiadateľovi súťaže zaslali svoje kontaktné údaje, a to v rámci príspevku venovanom vyhláseniu Výhercu, a tiež v komentári pod súťažným komentárom na Facebooku.

V prípade, že sa Usporiadateľovi súťaže nepodarí skontaktovať s výhercami do 5 dní od uskutočnenia žrebovania, vyhradzuje si Usporiadateľ súťaže právo vyžrebovať nových výhercov.


VIII. ODOVZDANIE VÝHRY 

1. Výherca je povinný poskytnúť Usporiadateľovi súťaže plnú súčinnosť pri odovzdávaní výhry. Výherca súťaže zároveň udeľuje Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu: meno, adresa a telefónne číslo, a to za účelom odovzdania a doručenia výhry.

2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane Výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Výhercovi tak zaniká právo na nadobudnutie výhry.

3. Výherca udeľuje Usporiadateľovi súťaže súhlas na zverejnenie osobných údajov (v rozsahu meno a priezvisko) v zozname Výhercov súťaže na oficiálnej stránke Usporiadateľa súťaže a na Facebook stránke, kde Súťaž prebehla.


IX. DAŇ

Na Výhercu súťaže sa vzťahujú všetky riziká a záväzky spojené s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota presahuje sumu 350 EUR, uhradiť deň z príjmov.

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Účastník súťaže svojou účasťou potvrdzuje, že bol oboznámený, že spoločnosť Facebook nemá voči Účastníkovi súťaže žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Usporiadateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná s Facebookom.
 

2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení Pravidiel súťaže, rozhodne o ďalšom postupe Usporiadateľ. Usporiadateľ si súčasne vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel súťaže po jej vyhlásení, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj podmienok zaradenia so Súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druh výhry. Zmenu Pravidiel súťaže Usporiadateľ uverejní na Facebook stránke Schneider Lekáreň / Pharmacy. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté poskytnutím nesprávnych údajov Účastníkom súťaže, ako aj za škody vzniknuté neuplatnením/nevyužitím výhry. 

3. Usporiadateľ súťaže má právo vylúčiť zo Súťaže Účastníka súťaže, ktorý sa vo svojej odpovedi vyjadruje vulgárne, urážajúco alebo odporujúco dobrým mravom. Rovnako tak má právo takúto odpoveď Účastníka súťaže zmazať. Usporiadateľ si zároveň vyhradzuje právo, bez udania dôvodu, vylúčiť Účastníka súťaže, ktorého správanie alebo profil na Facebooku vykazuje známky nekalého (podvodného) konania (napr. duplicitný Facebook profil). 

4. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za prípadné technické či programové chyby vzniknuté počas Súťaže.


XI. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Proces spracovania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete TU.

Facebook