Obchodné podmienky

OBCHODNÉ  A DODACIE PODMIENKY

Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.) a tiež za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.schneider-lekaren.sk sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:

1. Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.schneider-lekaren.sk je spoločnosť:

Pharmacy, spol. s r.o.
Oravská 2
080 01 Prešov

Prevádzka
Lekáreň Amuletum
Sabinovská 15, 080 01 Prešov

IČO: 31710018    DIČ: 2020547100    IČ DPH: SK 2020547100
Tel. kontakt: 0948 088 956
E-mail:eshop@schneider-lekaren.sk

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: N57298160301
Číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti: 03886/2024/OZ-HAR   Prešov   zo dňa 16.1.2024
Držiteľ povolenia: 

Ing. Karol Schneider, Oravská 2, Prešov
PaeDr. Metodeja Schneiderová, Oravská 2, Prešov

Spoločnosť Pharmacy, spol. s r.o. je právnická osoba, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka číslo 2401/P (ďalej len „Predávajúci“). Zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar na stránkach  www.schneider-lekaren.sk.

Nákup tovaru prostredníctvom www.schneider-lekaren.sk– internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

1.1 Popis ponúkaného tovaru

Predávajúci ponúka na internetovej stránke www.schneider-lekaren.sk voľnopredajné lieky, výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky a dermokozmetické prípravky.

2. Definície a skratky

Zákon o liekoch - zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne iný zákon upravujúci podmienky prevádzkovania lekárne a internetového výdaja;

Vyhláška o internetovom výdaji liekov – vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej preprave a o spôsobe reklamácie;

Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku – zákon č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Internetová lekáreň – internetový výdaj liekov prevádzkovaný spoločnosťou Pharmacy, spol. s r.o.. so sídlom Oravská 2, 080 01 Prešov, IČO: 31710018 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka číslo 2401/P na doméne www.schneider-lekaren.sk, v zmysle § 22 zákona o liekoch a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky;

Predávajúci alebo prevádzkovateľ - spoločnosť Pharmacy  s.r.o. so sídlom Oravská 2, 080 01Prešov, IČO31710018 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka číslo 2401/P;

Odberné miesto:  Lekáreň Amuletum, Sabinovská 15, 080 01 Prešov

Kupujúci alebo zákazník – akákoľvek plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo existujúca právnická osoba, za predpokladu, že riadne vyplní a zašle objednávku na nákup tovaru prostredníctvom internetovej lekárne predávajúcemu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci jej objednávku záväzne akceptuje;

Tovar alebo predmet kúpy alebo zásielka – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetovej lekárne, pričom môže ísť o lieky, zdravotnícke pomôcky alebo doplnkový sortiment;

Kúpna cena – cena uvedená na stránke www.schneider-lekaren.sk  pri danom tovare v okamihu objednania tovaru kupujúcim, ak nie je dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim niečo iné;

Súvisiace náklady – predovšetkým náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu na ním udanú adresu (najmä poštovné) a náklady súvisiace so zaplatením (=zvoleným spôsobom platby) tovaru kupujúcim (najmä dobierka).

Zmluvné strany – predávajúci a kupujúci;

Formulár - papierové tlačivo nachádzajúce sa na webovej stránke www.schneider-lekaren.sk , ktoré je potrebné pre uplatnenie odstúpenia od zmluvy, reklamácie, výmeny alebo vrátenia tovaru;

Online formulár - digitálne tlačivo nachádzajúce sa na webovej stránke www.schneider-lekaren.sk, ktoré je potrebné pre uplatnenie odstúpenia od zmluvy, reklamácie, výmeny alebo vrátenia tovaru;

Objednávka – obchodný doklad potvrdzujúci predaj určitého tovaru.

Lieky – humánne a veterinárne lieky registrované v SR, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis,

Zdravotnícke pomôcky – zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotných pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny;

Doplnkový sortiment - kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov.

3. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho  www.schneider-lekaren.sk ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa nasledujúcich Obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v ponuke.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená na internetovej stránke www.schneider-lekaren.sk v čase objednania tovaru.

Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Obchodných podmienok.

3.1 Objednávka

Kupujúci si môže na internetovom obchode www.schneider-lekaren.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo KÚPIŤ.

Kupujúci vloží tovar do nákupného košíka stlačením tlačidla KÚPIŤ, tým sa tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii náhľadu. Alebo klikne na obrázok tovaru, zadá do kolónky MNOŽSTVO tovaru a tovar vloží do nákupného košíka pomocou tlačidla PRIDAŤ DO KOŠÍKA.

Kupujúci vytvorí objednávku kliknutím na NÁKUPNÝ KOŠÍK.

Kupujúci vyplní podľa jednotlivých pokynov dodaciu adresu, prípadne fakturačnú adresu, ak je iná ako dodacia a ostatné požadované údaje pre správne doručenie tovaru – e-mail, telefón.

Ďalej si zvolí spôsob doručenia, spôsob platby.

Kupujúci potvrdí, že SÚHLASÍ S OBCHODNÝMI A DODACÍMI PODMIENKAMI a odošle objednávku tlačidlom POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU. Týmto krokom je tovar záväzne objednaný. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.

Riadne vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za údaje, ktoré uvedie v odoslanej objednávke. Predtým, ako kupujúci odošle objednávku, bude mu v rámci zhrnutia (rekapitulácie) objednávky umožnené skontrolovať a v prípade potreby zmeniť zadané alebo opraviť chybné údaje vrátením sa späť na predchádzajúcu stránku. Údaje, ktoré budú uvedené v odoslanej objednávke bude predávajúci považovať za správne a úplné, za čo zodpovedá objednávateľ.

Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, oznámenie o prijatí objednávky, ktorá obsahuje sumarizáciu objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky sa považuje za akceptovanie objednávky.

Každej objednávke bude priradené jedinečné číslo zásielky umožňujúce sledovanie chronologického priebehu vybavenia objednávky od okamihu prijatia objednávky až po jej konečné vybavenie.

Odoslanou objednávkou sa Kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú sumu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky Predávajúcim sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

Predávajúci potvrdí odoslanú objednávku Kupujúceho najneskôr do 24 hodín e-mailom. Pri potvrdzovaní objednávky Predávajúci overí obsah objednávky Kupujúceho, a to hlavne: presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Kúpna zmluva je uzavretá od okamihu odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu. Záväzným potvrdením objednávky vzniká spotrebiteľská kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu správne objednaný tovar, za cenu dohodnutú v objednávke a v dohodnutom termíne.

Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00.

Ak je tovar na sklade, je vyexpedovaný v nasledujúci pracovný deň. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, bude Kupujúci informovaný buď e-mailom alebo telefonicky a s Predávajúcim sa dohodne na ďalšom postupe. V prípade, že z objednávky Kupujúceho chýba na sklade Predávajúceho nejaký objednaný tovar, Predávajúci môže zmeniť objednávku a vyexpedovať jej časť, teda tovar, ktorý je momentálne na sklade, o čom bude Kupujúci taktiež informovaný, najčastejšie telefonicky, alebo sa obe strany dohodnú na inom postupe.

4. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany Kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred e-mailovým potvrdením o odoslaní objednávky zo strany Predávajúceho (notifikačný e-mail „Stav Vašej objednávky: Odoslaná“), a to formou: telefonicky na tel. čísle: 0948 088 956 alebo e-mailom na adresu:  eshop@schneider-lekaren.sk

Storno objednávky zo strany Predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.)

b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:

a) Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou na e-mailovú adresu Predávajúceho eshop@schneider-lekaren.sk, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady Kupujúceho. V písomnom odstúpení uvedie Kupujúci svoje číslo účtu pre vrátenie peňazí.

Formulár je zverejnený www.schneider-lekaren.sk

b) Ak Kupujúci tovar už dostal a prevzal, zašle ho teda v zákonnej lehote späť na adresu: Pharmacy, spol. s r.o., Sabinovská 15, 080 01 Prešov.

Kupujúci posiela zakúpený tovar späť na vlastné náklady a musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • tovar nesmie javiť známky používania,
 • tovar musí byť nepoškodený,
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva – objednaný tovar, faktúra),
 • Kupujúci zašle tovar spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením odstúpení od zmluvy,
 • Predávajúci odporúča, aby Kupujúci tovar posielal doporučene a poistený, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k Predávajúcemu,
 • tovar, ktorý Kupujúci vracia späť neposiela na dobierku, pretože prevzatie takejto zásielky bude odmietnuté,
 • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Predávajúci vráti peniaze za tovar Kupujúcemu bez nákladov za doručenie prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 30  pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom doručení tovaru,
 • Tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), doporučene a poistený, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie na ceste k nám,
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude Predávajúci žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

6. Spôsob doručenia a platobné podmienky

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.schneider-lekaren.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

Všetky kúpne ceny sú uvedené v EUR (€) a vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonom stanovenej výške.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti priamou platbou, platobnou kartou alebo poukážkami Edenred alebo v hotovosti na dobierku pri dodávke tovaru prostredníctvom pošty alebo v hotovosti alebo platobnou kartou pri dobierke prostredníctvom zmluvného kuriéra.

Ku kúpnej cene tovaru je pripočítaná:

a) Doprava podľa vybraného spôsobu dopravy a miesta doručenia. Cenu za dopravu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu dopravy uvedeného v objednávke, ktorým je:

 • Kuriér GLS
 • Slovenská pošta
 • Osobný odber
 • Packeta

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérom GLS.

Kupujúci je informovaný, že jeho zásielka je odoslaná e-mailom. V prípade výberu doručenia kuriérom mu príde SMSM o dátume a čase doručenia.

Pred doručením tovaru kuriér obvykle Kupujúcemu zavolá, či ho nájde na zadanej adrese a v prípade, že tam nie je, môže sa s ním dohodnúť na inom čase a mieste doručenia zásielky.

b) platba - Cenu za platbu hradí Kupujúci týmto spôsobom:

Prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho on-line platobnou metódou 24Pay, ak je Kupujúci klientom ktorejkoľvek banky vlastniaci platobnú kartu.

Dobierka

V prípade, že kupujúci požaduje zaslať tovar na dobierku, je  mu pripočítaná suma za tento úkon.

Faktúra na kúpnu cenu tovaru vrátane ceny za dopravu a platbu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu za tovar (kúpna cena vrátane ceny dopravy a platby) vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci bezodkladne vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.

Objednávky vybavujeme v lehote 1 - 14 pracovných  dní. Tovar, ktorý máme skladom odosielame v čo najkratšom možnom čase. Tovar, ktorý nie je skladom Vám objednáme.

Ak Kupujúci obdrží notifikačný e-mail s textom „Stav Vašej objednávky: Odoslaná“, zásielku môžete očakávať o 1 – 3 pracovné dni.

Môže sa stať, že notifikačný e-mail o potvrdení alebo ozname stavu objednávky nedorazí ku Kupujúcemu z dôvodu nastavení filtra spamu u jeho poskytovateľa e-mailu. V takom prípade Predávajúci odporúča overiť si stav telefonicky na čísle 0948 088 956, alebo e-mailom na adrese eshop@schneider-lekaren.sk.

Ak si Kupujúci zvolil platbu prevodom z účtu, klikne na pole „PLATBA PREVODOM NA ÚČET“ na číslo účtu:

Číslo účtu: VÚB: 67206572/0200

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: číslo objednávky

Suma: celková čiastka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK28 0200 0000 0000 6720 6572

7. Záručná lehota

Všetok tovar, ktorý Predávajúci predáva, má na obale vyznačenú minimálnu trvanlivosť, šaržu, dátum výroby, alebo iné označenie spotreby.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené zo strany Kupujúceho neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním.

8. Reklamačný poriadok

Predmetom reklamácie je porušenie celistvosti zásielky. Kupujúci je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený (balík Predávajúci posiela v kartóne, zvyčajne lepený lepiacou páskou). V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená, inak poškodená zásielka), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený, Kupujúci na túto skutočnosť upozorní prepravcu, zásielku prekontroluje, spíše s prepravcom reklamačný protokol a zásielku od doručovateľa NEPREVEZME. Predávajúci nie je zodpovedný za škody spôsobené kuriérom. Ak sa poškodenie zásielky prejaví až po otvorení balíčka doma, je potrebné začať s prepravcom reklamačné konanie v deň prevzatia zásielky alebo nasledujúci pracovný deň. O reklamačnom konaní Kupujúci informuje Predávajúceho emailom na eshop@schneider-lekaren.sk .

Ak nastane nejaký iný problém napr. s kvantitou tovaru, tovar si kupujúci neobjednal, s kvalitou tovaru (s dátumom exspirácie), s inou šaržou, bez písomnej informácie pre užívateľa v slovenskom jazyku, s nesprávnou cenou) a chybu spôsobil Predávajúci, Kupujúci Predávajúceho ihneď kontaktuje telefonicky, najneskôr do 2 dní. Ak Kupujúci zistí, že tovar bol dodaný v zlej kvalite (napr. poškodený, neúplný, chýbajúci), má nárok na výmenu tovaru, prípadne doplnenie tovaru. Obratom Vám vrátime peniaze alebo doručíme nový tovar. Prepravné náklady za vrátenie zásielky a nový tovar hradí naša zásielková služba. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

a) číslo objednávky,
b) označenie a popis poškodenia, závady zásielky.

Dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiaduci účinok preparátu. Za tento je zodpovedný výrobca.

V termíne do 30 dní bude Predávajúci informovať Kupujúceho o spôsobe vyriešenia reklamácie.

9. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže spotrebiteľ svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatniť aj cestou alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), spotrebiteľ môže akékoľvek svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Spotrebiteľ alebo predávajúci môžu uplatniť svoje práva a nároky prostredníctvom platformy riešenia on-line sporov podaním sťažnosti na

stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte predávajúceho na eshop@schneider-lekaren.sk .

10. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

a) Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust.paragraf  420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp.   neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu neprevzal v určenej lehote na  odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. 2.1, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

b) Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli a realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

c) Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

11. Ochrana osobných údajov

Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.schneider-lekaren.sk t. j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod.

Informácie, ktoré poskytnete Predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky, (Kuriér GLS - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho. Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Internetový obchod www.schneider-lekaren.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Kupujúci má  právo:

 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR),
 • požadovať prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),
 • právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR),
 • právo na obmedzené spracovanie (čl. 18 GDPR),
 • vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR),
 • na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR),
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ si myslí, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môže kupujúci obrátiť na kontaktnú adresu Pharmacy, spol. s r.o., IČO: 31710018, Oravská 2, 080 01 Prešov, mail: eshop@schneider-lekaren.sk,  tel. č.  +421 948 088 956.

Spokojnosť kupujúceho s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

12. Záverečné ustanovenia

Prílohou týchto Obchodných podmienok  je aj REKLAMAČNÝ PORIADOK  INTERNETOVEJ LEKÁRNE, ktorý je zverejnený na www.schneider-lekaren.sk .

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ustanovenia týchto Obchodných a dodacích podmienok . Zmena účinnosti Obchodných a dodacích podmienok nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho www.schneider-lekaren.sk, ak nie je na webovom sídle alebo vo VOP uvedená iná informácia; ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku týmto nie je dotknuté (t.j. informácie zaslané spotrebiteľovi podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 102/2014 Z. z. zostávajú neoddeliteľnou súčasťou už uzatvorenej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán).

Tieto Obchodné a dodacie podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 18.5.2022.

Ceny uvedené v internetovom obchode www.schneider-lekaren.sk, sú platné len pre internetový predaj!

 

Súbory na stiahnutie

Facebook