Oznámenie o ochrane osobných údajov | Všeobecné obchodné podmienky vernostného systému Lekární SCHNEIDER

Program Vernostný systém Karta Vášho zdravia
spoločnosti SCHNEIDER-HCG, spol. s r. o.

Oznámenie
o ochrane osobných údajov

 

Dátum účinnosti: 25.05.2018

 

V tomto oznámení vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

 

Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

 

Vzhľadom na to, že 25.05.2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

 

Spoločnosť SCHNEIDER-HCG, spol. s r.o., firmy prevádzkujúce lekárne siete SCHNEIDER Lekáreň / Pharmacy a ďalšie subjekty v rámci skupiny spoločností SCHNEIDER („SCHNEIDER“, „my“, „nás“ alebo „naše“) rešpektujú vaše súkromie.

 

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa týka spracovania osobných informácií v kontexte programu Vernostný systém Karta Vášho zdravia („Vernostný program“, „Program“, „Club“) v Slovenskej republike, ktorý je k dispozícii na club.schneider-lekaren.sk.

 

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje typy osobných informácií, ktoré zbierame v súvislosti s Programom, účely, na ktoré osobné informácie zbierame, ostatné strany, s ktorými ich môžeme zdieľať, a opatrenia, ktoré sme prijali na ochranu zabezpečenia údajov.

 

Zároveň vám hovorí o vašich právach a možnostiach výberu ohľadne vašich osobných informácií a ako nás môžete kontaktovať za účelom aktualizácie vašich kontaktných údajov alebo získania odpovedí na otázky, ktoré možno máte o našej ochrane osobných údajov.

 

Vaša návšteva Clubu SCHNEIDER a vaša účasť v Programe je predmetom tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov a našich Podmienok. Viac informácií o tom, ako nás kontaktovať, nájdete na príslušných webových lokalitách.

 

Správca Vašich osobných údajov

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na nižšie definované účely je správcom vašich osobných údajov nasledujúca spoločnosť skupiny lekární SCHNEIDER v Slovenskej republike:

 

SCHNEIDER-HCG, spol. s r.o. so sídlom Čapajevova 23, 08001 Prešov, IČO: 44885440 zapísaná na Okresnom súde Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 21917/P.

 

Sprostredkovateľmi sú aj jednotlivé lekárne SCHNEIDER (a teda prevádzkovatelia týchto lekární). Keďže ide o neuzavretú skupinu lekární, ich počet sa neustále mení. Aktuálny zoznam týchto lekární je k dispozícii na požiadanie v ktorejkoľvek lekárni označenej SCHNEIDER Lekáreň / Pharmacy, ako aj na webovom sídle na odkaze https://www.schneider-lekaren.sk/najdite-svoju-lekaren.

 

Ďalšími sprostredkovateľmi sú jednotliví obchodní partneri spoločnosti SCHNEIDER, ktorí realizujú najmä prevádzku webového sídla, zabezpečujú bezhotovostný platobný styk, doručujú objednaný tovar, a taktiež zabezpečujú činnosti, smerujúci k marketingovej propagácii a neustálemu zlepšovaniu skladby sortimentu a služieb spoločnosti SCHNEIDER.

 

Zoznam týchto subjektov závisí od aktuálnej ponuky týchto služieb a nie je konečný. SCHNEIDER bude informovať zákazníkov o zmenách ohľadom jeho sprostredkovateľov zabezpečujúcich pre zákazníkov a pre spoločnosť SCHNEIDER jednotlivé služby a v jej mene spracúvajú osobné údaje zákazníkov za účelom poskytovania týchto služieb. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov tvorí prílohu tohto dokumentu.

 

Pre zákazníkov, ktorí sú členmi Programu a využijú svoju vernostnú kartu, vystupujú Lekárne SCHNEIDER ako sprostredkovatelia spoločnosti SCHNEIDER. Každý sprostredkovateľ umožňuje členom Vernostného programu využitie vernostnej karty v súlade so Všeobecnými podmienkami Vernostného programu zverejnenými na webe spoločnosti www.schneider-lekaren.sk.

 

Osobné informácie, ktoré môžeme zbierať

Môžeme zbierať nasledovné osobné informácie:

 • Registračné informácie, kontaktné údaje a číslo vernostnej karty.
 • Informácie o transakciách v našich prevádzkach a e-shope.
 • Informácie týkajúce sa vášho využívania Programu zozbierané pomocou cookies a iných podobných technológií.

 

Ako môžeme používať Vaše osobné informácie

Vaše osobné informácie môžeme použiť na:

 • komunikovanie s vami,
 • zabezpečovanie, zlepšovanie a rozvíjanie Programu,
 • ochranu pred podvodmi a zaistenie bezpečnosti a zaistenia,
 • zasielanie marketingových materiálov na vašu adresu,
 • poskytovanie prispôsobeného obsahu,
 • vykonávanie analýzy údajov,
 • plnenie našich Podmienok a súlad s našimi právnymi povinnosťami.

 

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú okrem hore uvedených špecificky nasledujúce činnosti:

 • ponuka produktov a služieb SCHNEIDER a našich obchodných partnerov. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny pre vernostný systém alebo mobilných aplikácií spoločnosti SCHNEIDER, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,
 • automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,
 • prenos osobných údajov v rovnakom rozsahu prevádzkam Lekárňam SCHNEIDER,
 • prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb finančnej skupiny SCHNEIDER a našich obchodných partnerov.

 

Ak sa rozhodnete naďalej využívať Vernostný systém aj po 25. máji 2018, máme za to, že Váš dobrovoľný súhlas, ktorý ste nám vopred pri registrácii do Vernostného systému na našej webovej stránke alebo písomne priamo na jednej z našich prevádzok udelili, naďalej trvá, najviac však po dobu troch rokov od účinnosti tohto Oznámenia o ochrane osobných údajoch. V opačnom prípade Vás žiadame na našu mailovú adresu zaslať písomné odvolanie so spracovaním Vašich osobných údajov.

 

Ako zdieľame Vaše osobné informácie

Osobné informácie môžeme zdieľať s:

 • Centrálou SCHNEIDER v Prešove, prevádzkami lekární siete SCHNEIDER Lekáreň / Pharmacy.
 • Našimi poskytovateľmi služieb, ktorí konajú v našom mene.
 • Tretími stranami v prípade predaja alebo prevedenia nášho podnikania alebo majetku.

 

Vaše práva a možnosti voľby

Na základe príslušných zákonov máte právo:

 • Pristupovať k svojim osobným údajom, opravovať ich, obmedziť ich alebo namietnuť ich spracovanie, alebo požiadať o ich vymazanie.
 • Získať osobné informácie, ktoré ste nám poskytli, na ich prevedenie inej spoločnosti.
 • Odvolať akýkoľvek poskytnutý súhlas.

 

Ochrana Vašich osobných údajov

Udržiavame vhodné zabezpečovacie prostriedky na ochranu vašich osobných údajov a ponechávame si ich len na dobu určitú. Konkrétne na konci vašej účasti v Programe vaše osobné informácie buď vymažeme alebo anonymizujeme, ak sa neaplikujú zákonné požiadavky na uchovávanie (ako napríklad na daňové účely). Vaše osobné informácie môžeme uchovávať aj po skončení vašej účasti v Programe, ak sú vaše osobné informácie potrebné na zabezpečenie súladu s inými aplikovateľnými zákonmi alebo ak vaše osobné informácie potrebujeme na zriadenie, vykonanie alebo bránenie právneho nároku. V takýchto prípadoch obmedzíme spracovávanie vašich osobných informácií na tieto obmedzené účely.

 

Prenos údajov

Vaše osobné informácie môžeme previesť mimo EHS, vrátane Spojených štátov amerických, v súlade s našimi Záväznými korporátnymi pravidlami a ostatnými mechanizmami prenosu údajov.

 

Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Súhlas ste udelili spoločnosti SCHNEIDER na obdobie trvania Vernostného systému a na nasledujúcich 5 rokov od ukončenia jeho fungovania alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte.

 

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre spoločnosti finančnej skupiny Lekární SCHNEIDER dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosti SCHNEIDER majú povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa Vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

 

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

 

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Sú tieto práva spoplatnené?

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

 

Za aký čas môžete očakávať odpoveď?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do 30 dní. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na 60 dní. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

 

Prvky a odkazy na iné webové lokality

Môžete sa rozhodnúť, že budete využívať určité prvky, pri ktorých sme vytvorili partnerstvo s inými entitami alebo zúčastnenými obchodníkmi, alebo podľa svojej potreby a informácií kliknite na iné webové lokality. Tieto prvky, medzi ktoré môžu patriť nástroje sociálnych sietí a geografickej lokalizácie a iné webové lokality, môžu byť prevádzkované nezávisle od spoločnosti SCHNEIDER. Môžu mať svoje vlastné oznámenia a zásady ochrany osobných údajov a veľmi vám odporúčame, aby ste si ich skontrolovali. V rozsahu, v ktorom prvky alebo prepojené webové lokality, ktoré navštevujete, nevlastní alebo neprevádzkuje SCHNEIDER, nie sme zodpovední za ich obsah, použijete a praktiky ochrany súkromia.

 

Aktualizácie tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže pravidelne aktualizovať, aby odrážalo zmeny v našich praktikách ochrany osobných údajov. V prípade podstatných zmien tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov vám pošleme notifikáciu o zmene a vyznačíme dátum účinnosti.

 

Ako nás kontaktovať

Môžete nám napísať e-mail na club@schneider-lekaren.sk. Taktiež môžete podať žiadosť o uplatnenie svojich práv alebo uviesť otázky, pripomienky alebo sťažnosti k tomuto Oznámeniu o ochrane osobných údajov alebo našim praktikám ochrany osobných údajov e-mailom na club@schneider-lekaren.sk alebo poštou na:

 

SCHNEIDER-HCG, spol. s r.o.

Club SCHNEIDER

Čapajevova 23

08001 Prešov

Slovenská republika

Všeobecné ustanovenia

1.1. Vernostný systém je vytvorený spoločnosťou SCHNEIDER – HCG, spol. s r.o. so sídlom Čapajevova 23, 080 01 Prešov, IČO: 44885440, pre všetkých zákazníkov uskutočňujúcich nákup vo verejných lekárňach označených názvom SCHNEIDER LEKÁREŇ/PHARMACY (ďalej len „verejná lekáreň SCHNEIDER“ alebo ďalej spolu len „verejné lekárne SCHNEIDER“). Ide o systém poskytovania zliav vo verejných lekárňach SCHNEIDER jednotlivým fyzickým osobám.

Vernostný program

Vernostná karta (ďalej len „karta“) je karta, ktorá bude na požiadanie poskytnutá fyzickým osobám bezplatne vo všetkých verejných lekárňach SCHNEIDER, na ktorú sa zaznamenávajú údaje o jednotlivých nákupoch jej držiteľa a ktorá oprávňuje jej držiteľa na čerpanie výhod vo verejných lekárňach SCHNEIDER podľa aktuálne platných podmienok čerpania výhod, zverejnených a dostupných na web stránke club.schneider-lekaren.sk. Karta je neprenosná a výhody držiteľa karty môžu byť uplatnené len pri jej predložení. Karta je majetkom spoločnosti SCHNEIDER – HCG, spol. s r.o., ktorá ju vydala, a je použiteľná v ktorejkoľvek verejnej lekárni SCHNEIDER. Spoločnosť SCHNEIDER – HCG, spol. s r.o. nezodpovedá za zneužitie vernostnej karty alebo za zneužitie osobných údajov uvedených na karte v prípade jej straty alebo odcudzenia držiteľovi karty.

2.1. Požiadať o vydanie karty môže každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, vyplnením a podpísaním písomnej žiadosti, ktorá je k dispozícií v každej lekárni SCHNEIDER alebo na internetovej stránke Clubu Vášho zdravia. Karta bude vydaná žiadateľovi priamo v príslušnej lekárni SCHNEIDER, alebo zaslaná poštou na adresu uvedenú v žiadosti. Každá fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na vydanie karty, je oprávnená byť držiteľom iba jednej karty.

2.2. Podľa ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. ochrane osobných údajov, žiadateľ svojim vlastnoručným podpisom berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou SCHNEIDER – HCG, spol. s r.o. po celú dobu účasti vo vernostnom programe, kým žiadateľ písomne neodvolá svoj súhlas (viac v bode 2.7.). Spoločnosť SCHNEIDER – HCG, spol. s r.o. sa zaväzuje, že údaje na prihláške neposkytne tretím subjektom. Prihlášky so zjavne nesprávnymi alebo nekompletnými údajmi, ktoré nezodpovedajú údajom na osobných dokladoch nebudú akceptované.

2.3. Vydanie karty nezaväzuje jej majiteľa k žiadnym návštevám a ani k žiadnym nákupom. Majiteľ karty je oprávnený realizovať svoje nákupy v ktorejkoľvek verejnej lekárni podľa vlastného výberu, teda i vo verejnej lekárni nepatriacej do skupiny lekárni SCHNEIDER.

2.4. Zamestnanci verejnej lekárne SCHNEIDER sú oprávnení overiť totožnosť osoby, ktorej vydávajú novú kartu (novému zákazníkovi), ako aj osoby, ktorá kartu predložila pri nákupe. Ak osoba, ktorá kartu predložila alebo o ňu požiadala, odmietne preukázať svoju totožnosť alebo po preukázaní totožnosti sa preukáže, že osoba, ktorá kartu predložila, nie je totožná s držiteľom karty, zamestnanci verejnej lekárne SCHNEIDER sú oprávnení odmietnuť použitie takejto karty. Karta môže byť zadržaná, ak ju predloží iná osoba, ako držiteľ karty a zároveň je karta evidovaná ako stratená alebo odcudzená. Spoločnosť SCHNEIDER – HCG, spol. s r.o. si vyhradzuje právo kartu zablokovať alebo zrušiť v prípade zistenia porušenia všeobecných obchodných podmienok.

2.5. V prípade straty alebo odcudzenia karty bude držiteľovi karty na základe žiadosti o opätovné vydanie karty vydaná nová karta bezplatne. Žiadosť o opätovné vydanie karty môžete vyplniť v ktorejkoľvek lekárni SCHNEIDER, alebo o ňu môžete požiadať prostredníctvom mailu: club@schneider-lekaren.sk. Na novú kartu bude držiteľovi pripísaný počet bodov rovnajúci sa zostatku bodov stratenej alebo odcudzenej karty a pôvodná karta bude zablokovaná.

2.6. Držiteľ karty môže písomnou žiadosťou zrušiť vernostnú kartu, ktorej platnosť následne skončí dňom doručenia žiadosti. Za nepoužité body vernostnej karty nie je možné požadovať akékoľvek peňažné alebo nepeňažné náhrady. Výhody vyplývajúce z vernostnej karty nie sú právne vymáhateľné. Spoločnosť SCHNEIDER – HCG, spol. s r.o. si vyhradzuje právo kartu zrušiť, ak nebola použitá pri nákupe v lekárni SCHNEIDER dlhšie ako 24 mesiacov.

Použitie vernostnej karty

3.1. Na vernostnú kartu sa pripisuje hodnota zľavy podľa nasledovných pravidiel:
Pri nákupe do 15 EUR s DPH sa na kartu pripíše 1 % hodnoty nákupu v bodoch, (tzn. pri hodnote nákupu 9 EUR získa zákazník 9 bodov a z nákupu mu bude odpočítaných 0,09 EUR),
Pri nákupe nad 15 EUR s DPH sa na kartu pripíše 2 % hodnoty nákupu v bodoch.

3.2. Do hodnoty nákupu sa na účely pripisovania bodov na vernostnú kartu nezapočítava hodnota lieku, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, hodnota dietetickej potraviny, ktorej výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo hodnota zdravotníckej pomôcky, ktorej výdaj je viazaný na lekársky poukaz.

3.3. Zákazník môže poskytnutie zľavy použiť priamo pri nákupe, alebo môžu byť získané body pripísané na kartu. Získanú zľavu je možné použiť iba na nákup voľne predajného sortimentu a liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, alebo poukaz a ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

3.4. Pri nákupe voľne predajného sortimentu a liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky  predpis platí, že cena tovaru nemôže byť v plnej výške uhradená bodmi pripísanými na kartu.  Majiteľ karty musí uhradiť minimálnu čiastku 0,01 EUR.

3.5. Senior vernostné karty – sú poskytované zákazníkom nad 60 rokov. Na Senior vernostnú kartu sa pripisuje zľava z receptových liekov s doplatkom pacienta:
Ak má zákazník recept na liek s čiastočnou úhradou zdravotnej poisťovne, tak sa na každé balenie poskytuje zľava z doplatku až do výšky 0,25 € (v rámci legislatívne možného rabatu 50% na doplatok poistenca). Celková zľava z doplatku na jednom recepte je maximálne 1,00 €.

Záverečné ustanovenia

4.1. Spoločnosť SCHNEIDER – HCG, spol. s r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť ustanovenia všeobecných obchodných podmienok. Pričom oznámenie o zmene bude zverejnené na web stránke club.schneider-lekaren.sk a k nahliadnutiu na požiadanie v každej verejnej lekárni SCHNEIDER.

4.2. Spoločnosť SCHNEIDER – HCG, spol. s r.o. si rovnako vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť vernostný program, bez akýchkoľvek právnych nárokov držiteľov karty na vyčerpanie nazbieraných bodov na karte alebo na akékoľvek peňažné alebo nepeňažné kombinácie.

4.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 1.1.2016.

Facebook